Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE: Investícia do vašej budúcnosti

eu-logo-150x134 kahr-logo-216x134 siea-logo-200x134
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 6

Názov projektu: Zefektívnenie výroby PET predliskov a možné uzavretie cyklu výroby PET fliaš v procese vyššieho využitia sekundárneho PET materiálu

Miesto realizácie projektu: General Plastic, a.s.

Názov a sídlo prijímateľa: I.S.F. Inžiniering, s.r.o., Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 01.06.2015

Dátum ukončenia realizácie: 31.12.2015

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 1 874 000,00 EUR

Popis projektu: Realizácia projektu umožní inováciu troch výrobných postupov a zvýši stupeň finalizácie výroby, čo je úzko späté so zvýšením efektivity výroby, ktorá sa prejaví v raste pridanej hodnoty spracovania. Projekt predpokladá zvýšenie objemu produkcie, čo spolu so zabezpečeným odbytom zabezpečí rast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb. Zvýšenie objemu výroby v trojsmennej prevádzke vyvolá potrebu zamestnania 25 nových zamestnancov do ukončenia prác na projekte. Realizácia projektu prospeje celému regiónu najmä v oblasti:

  • zníženia nezamestnanosti
  • zvýšenia odvodov
  • ochranu životného prostredia
  • trvaloudržateľného rozvoja
  • rovnosti príležitosti
  • zamestnanosti MRK
  • zamestnanosti mladých

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosťa hospodársky rast:

SORO: