Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti General Plastic, a. s. (ďalej len „spoločnosť“), konaného dňa 31. júla 2013 (ďalej len „VZ“):

 1. výsledky hlasovania VZ o 2. bode programu rokovania VZ (voľba orgánov riadneho VZ):
  • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100,
  • pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
  • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100, z toho za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0;
 2. výsledky hlasovania VZ o 7. bode programu rokovania VZ (schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012 a schválenie návrhu na použitie zisku spoločnosti za rok 2012):
  • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100,
  • pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
  • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100, z toho za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0;
 3. výsledky hlasovania VZ o 8. bode programu rokovania VZ (schválenie audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2013 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013):
  • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100,
  • pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
  • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100, z toho za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0;